Древнейшие народы и государства армянского нагорья…. Армянское древнее государство


Великая Армения — WiKi

Провинция (Наханг: Նահանգ) Области; названия областей и их количество (Гавар: Գավառ. գավառների անունները և դրանց ընդհանուր քանակը) Территория: площадь территории (Տարածք. տարածքի մակերեսը)
No 3. III. Գ. Алдзник (арм. Աղձնիք, см. hy:Աղձնիք)[65] Нпрет (Нпркерт) (hy:Նփռետ, hy:Նփրկերտ)), Алдзн (hy:Աղձն), Кал (Ангелтун) (hy:Քաղ (hy:Անգեղտուն)), Кетик (hy:Կեթիկ), Татик (hy:Տատիկ), Азнвадзор (hy:Ազնվաձոր), Ерхетк (Серхетк) (hy:Երխեթք (hy:Սերխեթք)), Гзех (hy:Գզեխ), Салнадзор (hy:Սալնաձոր) и Санасунк (hy:Սանասունք)(10 областей (գավառ-ов))[66] 17.532 кв. км[67]
No 15. XV. ԺԵ. Айрарат (арм. Այրարատ, см. hy:Այրարատ)[68] Басен Բասեն, Габелеанк Գաբեղեանք, Абелеанк Աբեղեանք, Хавнуник Հաւնունիք, Аршаруник Արշարունիք, Багреванд Բագրևանդ, Цалкотн Ծաղկոտն, Вананд Վանանդ, Ширак Շիրակ, Арагацотн Արագածոտն, Ниг Նիգ, Масеацотн Մասեաց ոտն, Коговит Կոգովիտ, Востан Хайоц Ոստան Հայոց, Урцадзор Ուրծաձոր и Арацой колмн Արածոյ կողմն (16 областей)[69] 40.105 кв. км[70]
No 10. X. Ժ. Арцах (арм. Արցախ նահանգ, см. Արցախ)[71] Мюс Хабанд Մյուս Հաբանդ, Вайкуник Վայկունիք, Бердзор (Бердадзор) Բերձոր (Բերդաձոր), Мециранк Մեծիրանք, Мец Куэнк Մեծ Կուենք, Харчланк Հարճլանք, Мовсанк Մովսանք, Пианк Պիանք, Пацканк Պածկանք, Сисакан-и-Котак (Сисакан-и-Востан) Սիսական-ի-Կոտակ (Սիսական-ի-Ոստան), Куст-и-Фарнэс Քուստ-ի-Փառնէս и Колт Կողթ(12 областей)[72] 11.528 кв. км[73]
No 1. I. Ա. Бардзр Хайк, Высокая Армения (арм. Բարձր Հայք, см. hy:Բարձր Հայք)[74] Даранали, Алюн, Мзур (Музур), Екеляц, Мананали, Дерджан, Спер, Шалагомк (Шатгомк) и Карин — Դարանաղի, Աղյուն, Մզուր (Մուզուր), Եկեղյաց, Մանանաղի, Դերջան, Սպեր, Շաղագոմք (Շատգոմք) և Կարին (9 областей)[75] 23.860 кв. км[76]
14.Гугарк Գուգարք Дзоропор, Колбопор, Цобопор, Ташир, Трелк, Кангарк, Джавахк Верин то есть Верхний Джавахк, Артахан, Каларджк, Шаушет, Мангляц пор, Куишапор и Болнопор — Ձորոփոր, Կողբոփոր, Ծոբոփոր, Տաշիր, Թռեղք, Կանգարք, Ջաւախք վերին, Արտահան, Կաղարջք, Շաւշէթ, Մանգլեաց փոր, Քուիշափոր և Բողնոփոր (13 обл.) 16.765  км²
6.Корчайк Կորճայք Кордук, Кордик Верин, Кордик Миджин, Кордик Неркин, Айтуанк, Айгаск, Мотоланк, Ворсиранк, Картуник, Чахук и Покр Албак — Կորդուք, Կորդիք վերին, Կորդիք միջին, Կորդիք ներքին, Այտվանք, Այգասք, Մոթողանք, Որսիրանք, Կարթունիք, Ճահուկ և Փոքր Աղբակ (11 обл.) 14.707  км²
5.Мокк Մոկք Ишайр, Мюс Ипайр, Ишоц Гавар, Аруэниц дзор, Миджа, Мокк Арандзнак, Аркайиц Гавар, Аргастовит и Джермадзор — Իշայր, Մյուս Իշայր, Իշոց գավառ, Առուենից ձոր, Միջա, Մոկք Առանձնակ, Արքայից գավառ, Արգաստովիտ և Ջերմաձոր (9 обл.) 2.962  км²
7.Парскахайк (Нор Ширакан) Պարսկահայք (Նոր Շիրական) Айли, Мари, Траби, Ариси, Ырна, Тамбер, Зарехаван, Зареванд и Гер — Այլի, Մարի, Թրաբի, Արիսի, Ըռնա, Տամբեր, Զարեհավան, Զարևանդ և Հեր (9 обл.) 11.010  км²
9.Сюник Սյունիք Ернджак, Чахук, Вайоц дзор, Геларкуник, Сотк, Алахечк, Цлукк, Хабанд, Балк, Дзорк, Аревик, Ковсакан — Երնջակ, Ճահուկ, Վայոց ձոր, Գեղարքունիք, Սոթք, Աղահէճք, Ծղուկք, Հաբանդ, Բաղք, Ձորք, Արևիք, Կովսական (12 обл.) 15.237  км²
13.Тайк Տայք Кол, Бердац пор, Партизац пор, Чакк, Булха, Вокале, Азордац пор, Арсяц пор — Կող, Բերդաց փոր, Պարտիզաց փոր, Ճակք, Բուղխա, Ոքաղէ, Ազորդաց փոր, Արսեաց փոր (8 обл.) 10.179  км²
4.Туруберан Տուրուբերան Хойт, Аспакунеац дзор, Тарон, Ашмуник (Аршамуник), Мардали, Даснаворк, Туарацатап, Даларр, Харкк, Варажнуник, Бзнуник, Ереварк, Алиовит, Апахуник, Корой гавар и Хорхоруник — Խոյթ, Ասպակունեաց ձոր, Տարոն, Աշմունիք (Արշամունիք), Մարդաղի, Դաստաւորք, Տուարածատափ, Դալառ, Հարք, Վարաժնունիք, Բզնունիք, Երևարք, Աղիովիտ, Ապահունիք, Կորոյ գավառ և Խորխոռունիք (16 գավառ) 25, 008 քառ. կմ
12.Утик Ուտիք Аран-рот, Три, Рот-Пацян, Алуэ, Тучкатак, Гардман, Шакашен и Вути Арандзнак — Առան-ռոտ, Տռի, Ռոտ-Պացեան, Աղուէ, Տուչկատակ, Գարդման, Շակաշեն և Ուտի Առանձնակ (8 обл.) 11.315  км²
8.Васпуракан Վասպուրական Рштуник, Тосп, Богуник, Арчипаовит, Кулановит, Алиовит, Гарни (Дарни), Арберани, Бвужуник, Арнойот, Андзевацик, Трпатуник, Ервандуник (Марастан), Артаз, Акэ, Албак Мец, Андзахи дзор, Торнаван, Чуаш-рот, Крчуник, Мецнуник, Палуник, Гуканк, Аланд-рот, Парспатуник, Арташисян (Артаванян), Баган (Маранд), Габитня, Газрикан, Тайгрян, Варажнуник, Голтн и Нахчаван — Ռշտունիք, Տոսպ, Բոգունիք, Արճիշահովիտ, Կուղանովիտ, Աղիովիտ, Գառնի (Դառնի), Առբերանի, Բուժունիք, Առնոյոտ, Անձևացիք, Տրպատունիք, Երվանդունիք (Մարաստան), Արտազ, Ակէ, Աղբակ Մեծ, Անձախի ձոր, Թոռնաւան, Ճուաշ-ռոտ, Կրճունիք, Մեծնունիք, Պալունիք, Գուկանք, Աղանդ-ռոտ, Պարսպատունիք, Արտաշիսեան (Արտաւանեան), Բագան(Մարանդ), Գաբեթեան, Գազրիկան, Տայգրեան, Վարաժնունիք, Գողթն և Նախճաւան (35 обл.) 40.870  км²
2.Цопк (Чоррорд Хайк) Ծոփք (Չորրորդ Հայք) Хордзян, Хаштянк, Палнатун, Балаховит, Мец Цопк, Андзит, Дегик и Гаурэк — Խորձեան, Հաշտեանք, Պաղնատուն, Բալահովիտ, Մեծ Ծոփք, Անձիտ, Դեգիք և Գավրէք (8 обл.) 18.890  км²
11.Пайтакаран Փայտակարան Хракот-Перож, Варданакерт, Рот-и-Бала, Калан-рот, Арос, Пичан, Хани, Атши-Багаван, Спандаран-Перож, Вормизд-Перож, Крекян и Алян — Հրաքոտ-Պերոժ, Վարդանակերտ, Ռոտ-ի-Բաղա, Քաղան-ռոտ, Առոս, Պիճան, Հանի, Աթշի-Բագաւան, Սպանդարան-Պերոժ, Որմիզդ-Պերոժ, Քոեկեան և Ալեան (12 обл.) 21.000  км²
15 провинций (нахангов, 15 Նահանգ) 178 областей (գավառ-ов) 280.968  км²

ru-wiki.org

"Митани (Хурри-Митани). Древнее армянское государство"

В 15-14 вв. до н. э. вожди (цари) и знать хурритских племён митани, живущих на юге Армянского нагорья, между озером Ван и горами Загроса, смогли сплотить и объединить вокруг себя множество хурритских племён, мелкие и средние государственные образования и создать государство Митани (Митанни, Миттани, Хурри-Митани). Митани стало первым мощным армянским государством на территории Армянского нагорья.Воюя с сильнейшими государствами Древнего мира - Египтом, Хеттским царством, цари Митани в ходе упорной борьбы достигли успеха, создав крупнейшую державу, чьи границы простирались от восточного побережья Средиземного моря и Киликии до Ашшура, Ниневии, Аррапхи (совр. Керкук), Загроса, а на юго-востоке до Кавказского предгорья.В Передней Азии сильное Митанийское царство занимало центральное место. Оно контролировало торговые пути, которые связывали районы Восточно-средиземноморского побережья с Месопотамией, Загросом и Понтом. Под влиянием Митани находилась территория, охватывающая устья рек Тигр и Евфрат, а также цветущие города на севере Сирии, населенные в основном хурритами.В 19-20 вв. археологические раскопки, произведенные в Передней Азии и Армянском нагорье свидетельствовали о том, что еще в 8-4 тысячелетиях до н.э. на этих территориях возникли высокоразвитые культуры, известные как культура долины Конии, неолитская, халаф-хассунская (позже самаррская), шенгавитская или куро-аракская культура.Северная Месопотамия, Армянское нагорье и прилегающие к ним территории - родина этих культур. А у истоков создания культур стоят коренные жители Армянского нагорья - хурриты (hay-armenians).Государства и государственные образования, созданные коренными жителями Армянского нагорья, hay-арменами, имеют давнишнюю историю. На протяжении тысячелетий племена и народы, оказавшиеся по соседству, давали разные наименования нашему народу и стране. Так например, шумеры места обитания хурритов, южные районы Армянского нагорья и Северную Месопотамию называли Субир, аккадцы - Субару, Субари, Субарту (Шубарту).Египтяне хурритов называли h'rw (хару, хуру). Они использовали также наименования Нахрина, Нахарина, Нахарини, Maittaniu, Mittani. Аккадоязычные (вавилонские, ассирийские) письменные источники использовали наименования - Hanigalbat, Haligalbat, Hanagalbat, а хетты - Hurri (Hurla). Хурритские цари себя называли hurri, а страну  - Mitanni.Группу знаков древнейших клинописей, hu-ur одни исследователи (Г.Винклер, Э.Мейер, Э.Ваиднер, Форер, Вайсбах) читали как har, другие (Б.Грозный, А.Унгна) - как hur. При чтении, как har, исследователи связывали с арийским наименованием, а хурритский язык считали древним арийским языком. Позже, в обнаруженном в хеттской столице Хаттусы тексте, hurlili (на хеттском языке hurla - хурриты) было прочтено как hurri: тем самым harri, как вариант, отпал. Отпала и версия о том, что хурриты есть арийцы. В научном мире как наименование был принят вариант hurri.Во второй половине 20-го века появились новые мнения о прародине арийских племён. Была выдвинута точка зрения, согласно которой прародиной арийских племён, предков индоевропейцев, является Армянское нагорье и прилегающие  к нему территории. Об этом свидетельствуют результаты археологических раскопок (раннее земледелие, гончарное ремесло, металлообработка, культ солнечного божества и его символов - креста, свастики, культ лошади, льва, орла), лингвистические исследования (в армянском языке присутствуют все звуки, свойственные языкам индоевропейской языковой семьи) и т.д. В вышеупомянутых наименованиях hurri (h-ur-ri) и harri (h-ar-ri), как оказалось, частички ar(ur) могли быть заменены на ir и er. Следовательно, и hurri, и harri своими корнями ur и ar связываются с именами бога Ар(Ара), и Армянским нагорьем (Армани, Аратта, Арарат, Армения, Аракс, Арагац..., Урарту, Урме, Урмия...).С древнейших времён hay-armenians занимались земледелием, скотоводством, гончарным ремеслом и обработкой металлов, т.е. всем тем, что составляло основу ранней человеческой цивилизации.В северной Месопотамии и Армянском нагорье, а также на прилегающих к ним территориях были основаны многочисленные поселения, деревни и города. Среди них митаннийская столица Вашшукани, Иерусалим, Ашшур, Ниневия, Вавилон, Алалах (совр. Атчана), Аррапха (совр. Кернук), разбогатевшие благодаря ремёслам и торговле.Богатство и достаток привлекали внимание племён, живущих рядом с hay-armenians. С 3-2 тысячелетия до н.э. (возможно ещё раньше) начались опустошительные походы семитских племён (аккадцев, вавилонян, ассирийцев), хеттов и египетских фараонов на северную Месопотамию, Армянское нагорье и прилегающие к ним территории. В начале 2-го тысячелетия до н.э. усилились захватнические настроения соседствующих с хурритами хеттов и египтян. Чтобы противостоять двум опасным соседям, хурритам необходимо было объединиться и создать сильное государство, что и осуществили успешно хурритские (армянские) цари.До объединения хурритских племён и образования государства Митани, хеттские тексты неоднократно свидетельствовали о военном союзе царей хурритских воинов. Во время борьбы против хеттов, митанийскому царю (имя неизвестно) удалось возглавить уже объединившихся царей хурритских воинов. Вскоре за военным союзом племён, объединенных во время внешней угрозы, последовало их экономическое и политическое объединение. Согласно письменным источникам, первым царём Митани был Шуттарна I (конец 16 века до н.э.), сын Кирты. Во времена его последователей Параттарны (начало 15 века до н.э.) и Саусадаттары (середина 15 века до н.э.) государство Митани достигло своего расцвета. При Саусадаттаре Митани стало одним из сильнейших государств Передней Азии. Усиление Митани происходило при сложнейших внешнеполитических условиях. Продолжались грабительские походы египетских фараонов на Сирию и Палестину. Тутмос I (вторая половина 16 века до н.э.), Тутмос III (вторая половина 15 века до н.э.), Аменхотеп II (конец 15 века до н.э.) и Тутмос IV, совершая частые набеги на Сирию и Палестину, доходили до берегов Евфрата. Повторые походы свидетельствовали о том, что хурриты оказывали достойное сопротивление египтянам, что, в свою очередь, привело к заключению соглашения между противниками. Согласно договору, скреплённому при Тутмосе IV, Каркемыш, Алепп и Алалах оставались под властью Митани, а южные части Палестины и Сирии отходили к Египту. Союз Египта и Митани скрепляется династическими браками. Принцессы Митани - Гилу Хепа (дочь Шуттарны II), Таду Хепа (она же Нефертити, дочь Тушратты), Тиа (дочь вельможи Нихрины - Наирии) после замужества становятся известными царицами при египетском дворе. Заключив с Египтом мирный договор, митанийское царство получило возможность спокойно развиваясь ещё больше укреплять свою мощь. С создавшимся положением не могло смириться Хеттское царство, которое имело свои претензии на расширение границ царства вплоть до берегов Средиземного моря и Сирии. Однако, столкнувшись с военной мощью хурритов, всё попытки хеттов окончились неудачей.В 1645 г. до н.э. на хеттский престол взошёл Супилулиума I (1345-1322 гг. до н.э.), искушенный дипломат и дальновидный политик. Происшедшие при нём события оказались судьбоносными для Митани.После царя Шуттарны II в Митани началась борьба за престол между его сыном Арташумаром и братом Артадамом. Вскоре Арташумара был убит придворным Утхием. Однако, сторонникам Арташумары удалось посадить на трон его младшего брата Тушраму. Дворцовые заговоры и интриги продолжали ослаблять государство. В конце концов, Митани распалось на две части - Хурри (бассейн реки Арацани) и Митани (бассейн реки Тигр, Агзник, Цопк).Распад Митани - результат победы внутренних и внешних вражеских сил. Немаловажную роль при этом сыграл хеттский царь Супилулиума I.Дальнейшие попытки хурритов возродить былую мощь государства не имели успеха. Усиливающиеся (и семитизирующиеся) Ассирия и Вавилон, в свою очередь, постоянными набегами ослабляя государство Митани, расширяли за его счёт свои границы. Против Митани объединились Вавилон, Хеттское царство, Ассирия и другие мелкие царства. Потерпев поражение в неравной борьбе, Митани оказалось поделенным на две части между ними. Однако ассирийские цари Салманасар I (1274-1245 гг. до н.э.), Тукульти-Нинурта I, Тиглат-Паласар I (1115-1077 гг. до н.э.) и другие, в своих многочисленных актах свидетельствовали о том, что хурриты часто восставали, из-за чего возникала необходимость снова и снова подавлять эти восстания.В середине 13-го века до н.э. закончилась история древнейшего на Армянском нагорье армянского государства Митани (Хурри-Митани).Начавшийся с начала 3-го тысячелетия до н.э. поток семитских племён на заселённую хурритами северную Месопотамию, южную Месопотамию, южные районы Армянского нагорья, районы Восточно-средиземноморского побережья - Палестину, Сирию, Иорданию, Финикию (Ливан) и другие территории, особенно усиливается после падения государства Митани. Начинается противостояние между семитизируемой Месопотамией и Армянским нагорьем (армяно-арийской территорией).Отголосками этого противостояния являются народные предания о "Айке и Бэле", "Ара Прекрасном и Шамирам", "О царе Араме", дошедшие до нас благодаря "Истории Армении" Мовсеса Хоренаци.Упадок Митани означал конец истории государства, но не народа. На севере Армянского нагорья продолжало существовать государство Айаса(Hayasa), на юге - Алзи (Агзник). Зарождались новые государственные объединения: Шуприа (Арме-Шуприа, Сасун), Исува (Цопк), Бабхи (горные районы Армянского Тавра) и другие.После падения Митани с исторической арены исчезает также Хеттское царство (начало 12 века до н.э.) и Египет (конец первого тысячелетия). Если эти государства исчезли, оставив только название и культуру, то Митани получило новое продолжение в лице сформированного в 9-ом веке до н.э. нового армянского государства Арарат-Урарту.

Анжела Терян"Митани (Хурри-Митани). Древнее армянское государство."Ереван,2006

kamavor.livejournal.com

Армения — Все монархии мира

Происхождение названия

Топоним «Армения» восходит к хурритскому названию смежной с Мелитеной области Armi-, расположенной на Армянском нагорье. Это название через арамейское ˊarmǝn-āiē перешло в древнеперсидский язык, и в форме «Arminiyaiy» шесть раз встречается в Бехистунской надписи 522 г. до н. э. Древнегреческая форма названия —др.-греч. Ἀρμενία. Древнегреческое название армян, используемое до распространения Ἀρμένιοι, было Μελιττήνιοι.

По мнению Мовсеса Хоренаци, название «Армения» и соответствующие древнегреческие и древнеперсидские топонимы даны по имени урартского царя Арама. По-армянски название страны звучит как «Айк» (арм. Հայք, Hayk). В Средние века место армянского топонимообразующего суффикса «-к» занял заимствованный иранский суффикс «-стан» и страна стала называться «Айастан» (арм. Հայաստան, Hayastan). По одной из версий, название страны происходит от мифологического предводителя армян — Айка, который, по легенде, в 2492 году до н. э. разбил в битве войско ассирийского царя Бэла, а позже образовал первое Армянское государство. Этот год считается первым в традиционном армянском календаре. Другая версия связывает это название с древним государством Хайаса. По третьей версии, самоназвание Армении происходит от урартского названия Мелитены — Ḫāti.

Великая Армения

Вели́кая Арме́ния (арм. Մեծ Հայք [mɛts hɑjkʰ], др.-греч. Μεγάλη Ἀρμενία, лат. Armenia Magna, пехл. Buzurg Armenā, груз. დიდი სომხეთი, др.-рус. Армения Великая, реже используется название Большая Армения) — древнее армянское государство на территории Армянского нагорья[5], существовавшее более 600 лет, начиная с 190 года до н. э. по 428 год н. э.

При Тигране II, превратившись в крупнейшую державу, имела границы от Куры до Иордана и от Средиземного моря до Каспийского

Термин «Армения» (Армина) впервые встречается в Бехистунской надписи около 521 года до н. э. персидского царя Дария I для обозначения персидской сатрапии на территории бывшего царства Урарту. Из позднейших греческих источников известны две сатрапии с таким названием: Западная Армения и Восточная Армения. На территории последней наследственно правила династия Оронтидов (Ервандидов, арм. Ервандуни).

После падения царства Ахеменидов под ударами македонцев, армянские земли оказались фактически независимыми. Правители Южной Армении признали власть Александра, но это признание оставалось чисто формальным: Александр сам не проходил через Армению, его военачальникам также не удалось проникнуть на её территорию. С конца IV в. до н. э. на территории Армении начинают складываться самостоятельные или полусамостоятельные государства. Сатрап Ерванд (Оронт) во время борьбы диадохов в 316 году до н. э. создал независимое Айраратское царство. В 220 году до н. э. (по другим данным около 200 г. до н. э.) армянское Айраратское царство было присоединено селевкидским царём Антиохом III к подконтрольной ему части Армении, располагавшейся в районе озера Ван и по верхнему течению Тигра, которая отныне начала называться Великой. Таким образом уже концу III в. до н. э. почти все армянские земли оказались под властью Селевкидов.

Примерно тогда же, в III—начале II в. до н. э. армяне заселяют почти всю территорию, которая впоследствии составила историческую Армению.

По мере отхода заевфратской Малой Армении от основной линии развития древнеармянской государственности, обозначение «Великая Армения» приобрело также самостоятельное значение и превратилось в официальное название древнеармянского государства. Именно в таком смысле оно употреблено в греческой надписи из Гарни 77 г н. э. царя Трдата I, (греч. Мега?лэ Армени?я — «Великая Армения»). Это название государства зафиксировано и в других надписях, например в надписи царя Трдатa III в начале IV века, найденной в Апаране. Это же обозначение употребляется также в других иноязычных — латинских, персидских, грузинских, русских и других источниках.

Династия Арташесидов

Основателем династии был Арташес I называвший себя Ервандидом. Его связь с предыдущей правящей династией Армении до конца не ясна.

Арташес I

После поражения Антиоха от римлян местный правитель (стратег) Арташес I (Артаксий) в 189 до н. э. возглавил восстание армян против Селевкидов и провозгласил себя независимым царём. Его царство получило название «Великой Армении» в противоположность расположенной к западу от Евфрата «Малой Армении», где правил родственник Антиоха Митридат. Таким образом Арташес стал основателем династии Арташесидов. Он расширил владения Армении Великой объединив почти все Армянское нагорье. Арташес провел также реформу укрепившую частную собственность на землю, в частности отдал приказ о демилитации внутренних земель страны. Он основал новую столицу армянской монархии — Арташат (др. греч. «Арта?ксата»). Уже в эпоху Арташеса, как сообщает Страбон, все население Армении говорило на одном языке — армянском.

Тигран II Великий

Наивысшего могущества Армения Великая достигла при Тигране II (95—55 гг. до н. э.), основавшем новую столицу — Тигранакерт, и сумевшему объединить все армянские земли. При нём границы Великой Армении значительно расширились, в её состав на несколько десятилетий вошли Цопк (Софена), Мидия, Атропатена (Атрпатакан), Сирия, Финикия, Киликия и ряд других государств и областей. Границы армянского государства доходили вплоть до Египта . Уже в 70-х годах до н. э. армянское государство представляло собой обширную державу, границы которого простирались от Куры до реки Иордан и от Средиземного моря до Каспия. Тигран II Великий принял титул «царя царей», который до этого носили правители Парфии. Великая Армения стала самым обширным, но внутренне непрочным государством региона, владевшим богатыми городами, центрами эллинистической культуры и важнейшими торговыми путями из Средиземноморья на восток. В стране развивалась торговля, Тигран II, а в дальнейшем и его преемники, чеканили золотую, серебряную и бронзовую монету. Помимо рабовладельческой знати большую роль имело также жречество. В армянской армии, в отличие от греческой, наемники имели третьестепенную роль, основу армии составляла конница.

В 69 г. до н. э. римляне осадили город Тигранакерт. После нескольких месяцев осады, в результате восстания внутри города столица Армении была разграблена. После этого Великая Армения потеряла почти все свои завоевания. В 68 г. Лукулл двинулся на Арташат с целью полностью покорить Армению. Однако из-за начавшейся народной войны против римских оккупантов попытки римлян завоевать Армению окончилась неудачей.

Артавазд II и Арташес II

После смерти Тиграна II около 55 г. до н. э. в Великой Армении воцарился его сын Артавазд II (55—34 гг. до н. э.), который придерживался главным образом нейтральной политики, периодически сотрудничая с обеими державами. Поражение римлян в битве с парфянами при Каррах в 53 до н. э. и гибель Красса позволили Артавазду расширить пределы Армении на западе, вновь присоединяя захваченные ранее Римом Софену и Малую Армению а также несколько укрепить независимость армянского государства. 36—34 гг. до н. э. против Армении начал войну римский полководец Марк Антоний. После начальных поражений, под предлогом переговоров он сумел заманить армянского царя в свой лагерь, а позже казнил его.

В 30 г. до н. э. с помощью союзной Парфии армянским царём становится Арташес II (30—20 гг. до н. э.), сын Артавазда. Вскоре после вступления на престол, войска Арташеса II перебили римские гарнизоны, оставленные Антонием в Армении. После убийства Арташеса II в 20 г. до н. э. династия Арташесидов постепенно шло к упадку. Трон унаследовал его младший брат Тигран III (20—6 гг. до н. э.).

Тигран IV и Эрато

Последними представителями династии Арташесидов были дети Тиграна III, Тигран IV (8—5 до н. э. и вторично 2 до н. э. — 1 н. э.) и его сестра Эрато (2 до н. э. — 1 н. э. и вторично 6—14 гг. После падения династии Арташесидов в Великой Армении начинается период междуцарствия.

Династия Аршакидов

До середины I века царствовали римские и парфянские ставленники. Трдат I (с 62 г., официально — с 66 по 80 гг.), представитель парфянского царского рода, стал основателем династии армянских Аршакидов, которые носили титул «царей Великой Армении». Впредь эту титулатуру носили все армянские цари Аршакиды. Помимо этого, по Рандейскому мирному договору 62 г. римская и парфянская армия должны были покинуть территорию Армении, полностью восстанавливались границы Армянского государства. Первая половина времени правления Аршакидов была сравнительно благополучным периодом для Армении. От признания независимости Тиридата I до первой четвери III века было только три кратковременных римских выступления против Армении, но ни один из этих походов не привёл к уничтожению Армянского государства. В 114 г. Великая Армения была оккупирована Римом и объявлена римской провинцией, но после смерти в 117 году императора Траяна незвисимость и царская власть в Армении была восстановлена. В стране развивались ремесло и сельское хозяйство, процветала транзитная международная торговля — например, через территорию Армении шли караваны в Рим. В результате связей с Парфией усилилось иранское влияние на социально-политической строй, религию, язык и культуру Великой Армении. Правление армянских Аршакидов становится наследственным с конца II века, когда царская власть в Великой Армении переходит от Вагарша II к его сыну Хосрову I Великому. С 20-х годов III века, после сасанидского переворота в Иране, внешнеполитический вектор страны стал направленным на сближение с Римом.

После принятия христианства

В середине III в. Армения подвергается разрушительным нашествиям со стороны вновь возникшего царства Сасанидов: Шапуру I удается подчинить себе Армению, Албанию и Иберию. Однако уже в 287 г. с помощью Рима на армянский престол вступает Тиридат III Великий. В конце того же века, в 298 г., по Нисибисскому миру Рим и Персия признали независимость Армении, уточнялись границы Армении с Римом и Персией. Страна была отнесена к сфере влияния Рима. Армения, как государство с древними традициями, стремилось утвердить и идеологическую независимость. Трдат III в 301 г. ввёл в Армении христианство как официальную религию. Удовлетворительная политическая обстановка начала IV века продолжалась и в период правления Хосрова III Котака. Хосров переносит царскую резиденцию из Арташата в Двин. Наследник Хосрова III царь Тиран своей политикой пытался сохранить независимость страны. В 337 г., несмотря на наличие мирного договора, в Армению вторгаются войска Сасанида Шапура II. Хотя война заканчивается победой армян, поддержанных Римом, Тиран был захвачен и трагически погиб. После неудачных попыток персов установить в Армении свое политическое влияние, на армянский престол был возведен сын Тирана Аршак II.

В IV столетии в Армении формируются феодальные отношения. Будучи реформатором, Аршак II начал принимать меры с целью борьбы с феодализацией. Он основал город Аршакаван, где нашли свое убежище беглые крестьяне и рабы, которые получали также царские льготы. Такие меры вызвали недовольство нахараров, поддерживаемых церковью, которые привели государство в состояние гражданской войны. В конечном итоге Аршак почти полностью уничтожил многие мятежные роды, некоторые бежали из Армении, а другие вынужденно примирились с царем. В 367 г. Сасаниды снова вторглись в Армению; после переменных успехов армянский царь под предлогом переговоров был приглашен к Шапуру, где и погиб. Армянские города были разрушены, часть населения была угнана в Иран. В 370 г., не без вооруженной помощи римлян, воцарился Пап — сын Аршака II. В следующем 371 г. попытка Шапура II снова разорить Армению не увенчалась успехом. Сасанидские войска были разбиты совместными силами армян, иберов и присланных римлянами отрядов, а Шапур признал Папа царем Армении. Новый армянский царь продолжал политику отца в подавлении сепаратистских тенденций, стремился к укреплению царской власти. Пап также не позволил рукоположить нового армянского католикоса епископу Кесарии, чем порвал организационные связи с византийским православием. Внешняя политика Папа (как считалось, проаринаская) спровоцировала разногласия с армянской церковью, нахарарами и спарапетом. В конце концов в 374 г. Императору Валенту при содействии армянских нахараров удалось организовать убийство армянского царя. После его смерти армянское государство шло к упадку, армянские цари и военачальники оказались бессильны перед угрозой с двух сторон. В 387 г. Армения была разделена между сасанидским Ираном и Римской империей. В римской зоне номинальная власть армянского царя была упразднена уже в 391 г., в сасанидской зоне Аршакиды продолжали править до 428 г.

Раздел Армении не привёл к распаду давно сформировавшегося армянского народа. После потери государственности одним из наиболее мощных факторов, объединявших армян, стала религиозная общность.

Мифические цари армян (айев)

Торгом
Айк (Хайк)
Арменак
Арамаис
Амасия
Гегам
Сисак
Харма
Арам
Ара Гехецик (Прекрасный)
Кардос (Ара)
Анушаван
Парет
Арбак
Заван
Парнак
Сур
Хонак
Ваштак
Айкак
Амбак
Арнак
Шаварш
Норайр
Встам
Кар
Горак
Грат
Ындзак
Гзак
Хорой
Зармайр
Перч
Арбун
Базук
Хой
Иусак
Кайпак
Скайорди

Сатрапия (Наместничество) Армения в составе державы Ахеменидов 522-331 годы до нашей эры

Ервандидская Армения, или Айраратское царство 331-200 годы до нашей эры

Софенское, или Цопское царство 260-94 годы до нашей эры

Царство Малая Армения 200 год до нашей эры - 72 год нашей эры

Царство Великая Армения 190 год до нашей эры - 428 год нашей эры

Коммагенское царство 163 год до нашей эры - 72 год нашей эры

Марзпанство (Наместничество) Армения в составе державы Сасанидов 428-646 годы

Ишханы Армении (Имарат Арминийа) в составе Арабского халифата 635-885 годы

Армянское царство Багратидов, или Анийское царство 885-1045 годы

Правители, с 885 года цари Анийского царства

Правители, с 908 года цари Васпураканского царства

Цари Карсского царства

Багратуни

Мушег

963-984

Аббас

984-1029

Гагик

1029-1065

Присоединено к государству Ильдегизидов

1065

Цари Ташир-Дзорагетского царства

Правители, с 987 года цари Сюникского (Сюнийского) царства

Киликийское армянское государство 1080 - 1515

Источники:1. Валерий Брюсов «Летопись исторических судеб Армянского народа»2. Официальная хроника армянского народа в 15 томах3. ...

www.allmonarchs.net

Древнейшие народы и государства армянского нагорья...

Древние гос-ва на Арм нагорье – впервые упомин в Бехистунской надписи Дария 1.

Здесь в IX—VI веках до н. э. находились одни из древнейших государств мира — Урарту. Государство было заселено урартами, близким по языку к хурритам (семито-хамитская семья) , абхазо-черкессами, картвельскими племенами , хеттами (от которых и пошёл армянский язык), хайассами (которые были ядром армянской народности). Есть 2 гипотезы возникновения армян: пришли или с Балкан, или с запада Малой Азии. Какое-то время часть армянского нагорья была под контролем Хеттского царства. Наиболее значительным рабовладельческим государством, с которым приходилось иметь дело племенам Армянского нагорья с XV в. до н. э., была Ассирия.

Собственно, угроза со стороны Ассирии закавказские племена объединяться и выступать племенными союзами, которые в ассирийских источниках фигурируют под названием Уруарту (Наири).

В течение XI—Х вв. до н. э. происходит консолидация зачаточных государственных образований. Важнейшими центрами были: Диаохи, Шубриа, Кумени, Ардини-Мусасир, Мана и Урарту.

В Урарту использовалась ассирийская разновидность аккадской клинописной системы, применявшейся затем и в Урарту. Ещё раньше складывается под косвенным влиянием хеттской письменности самобытная урартская иероглифическая письменность.

Первый урартский царь, надписи которого дошли до нас — это Сардури 1 (2 пол. 9 в.). Последним урартским царём был Руса 4 (нач. 7 в.).

В конце VIII в Племена киммерийцев, а затем и скифов наносят тяжёлые удары Урарту и проникают в Переднюю Азию. Через 50—60 лет после вторжения киммерийцев в Переднюю Азию туда вторгается другое кочевое ираноязычное племя или группа племен — скифы. Они устремились на территорию нынешнего Азербайджана. Здесь они обосновались и, включив, вероятно, в свой состав значительные группы местного скотоводческого населения, совершали походы в различные части Передней Азии. Скифское царство ещё существовало в конце 90-х годов VI в. до н. э Часть скифов, как и киммерийцы, однако, осталась в Закавказье. Роль скифского нашествия в истории как Передней Азии, так и Восточной Европы была значительной. Оно привело к установлению более тесных связей между Причерноморьем и странами древнего Востока.

В VI в. Урарту пал под ударами скифов, киммерийцев и мидийцев. Последнюю крепость — Тейшебаини, по мнению современных учёных, разрушили скифы или киммерийцы.

В результате ослабления Урарту и Ассирии возникли новые государства — например, 1-ое древнеармянское ц-во, упоминаемое в книге прор. Иезекииля. Свидетельства о нём есть и у Ксенофонта. Вскоре оно превратилось в сатрапию державы Ахеменидов. 522-330 – Армения под властью Ахеменидов. При последних перс. царях –– расцвет античной армянской культуры. Армения на стыке борьбы запада и Азии.

Первое Грузинское царство – Колхидское царство (VI-IV). Население Колхиды – картвелоязычное (предки совр. грузин), города были основаны местными, влияние греков – только торговля. Колхида – на тер-рит. Абхазии – там были и адыги – единого мнения тут нет.

Следующее Груз. Царство – 4 в до н.э. – Кавказская Иберия. Основано в 300 г до н.э. Фарнавазом I, по одной из легенд он – создатель грузинского алфавита.

В Восточном Закавказье существовала сущ. провинция ахеменидского сатрапа Мидии. В начале 4 века сложился албанский племенной союз, языковой состав которого насчитывал 26 наречий нахско-дагестанской группы. С конца IV века местные подчинялись царям Атропатены.

nashaarmenia.info

"Митани (Хурри-Митани). Древнее армянское государство"

В 15-14 вв. до н. э. вожди (цари) и знать хурритских племён митани, живущих на юге Армянского нагорья, между озером Ван и горами Загроса, смогли сплотить и объединить вокруг себя множество хурритских племён, мелкие и средние государственные образования и создать государство Митани (Митанни, Миттани, Хурри-Митани). Митани стало первым мощным армянским государством на территории Армянского нагорья.

Воюя с сильнейшими государствами Древнего мира - Египтом, Хеттским царством, цари Митани в ходе упорной борьбы достигли успеха, создав крупнейшую державу, чьи границы простирались от восточного побережья Средиземного моря и Киликии до Ашшура, Ниневии, Аррапхи (совр. Керкук), Загроса, а на юго-востоке до Кавказского предгорья.В Передней Азии сильное Митанийское царство занимало центральное место. Оно контролировало торговые пути, которые связывали районы Восточно-средиземноморского побережья с Месопотамией, Загросом и Понтом. Под влиянием Митани находилась территория, охватывающая устья рек Тигр и Евфрат, а также цветущие города на севере Сирии, населенные в основном хурритами.В 19-20 вв. археологические раскопки, произведенные в Передней Азии и Армянском нагорье свидетельствовали о том, что еще в 8-4 тысячелетиях до н.э. на этих территориях возникли высокоразвитые культуры, известные как культура долины Конии, неолитская, халаф-хассунская (позже самаррская), шенгавитская или куро-аракская культура.Северная Месопотамия, Армянское нагорье и прилегающие к ним территории - родина этих культур. А у истоков создания культур стоят коренные жители Армянского нагорья - хурриты (hay-armenians).Государства и государственные образования, созданные коренными жителями Армянского нагорья, hay-арменами, имеют давнишнюю историю. На протяжении тысячелетий племена и народы, оказавшиеся по соседству, давали разные наименования нашему народу и стране. Так например, шумеры места обитания хурритов, южные районы Армянского нагорья и Северную Месопотамию называли Субир, аккадцы - Субару, Субари, Субарту (Шубарту).Египтяне хурритов называли h'rw (хару, хуру). Они использовали также наименования Нахрина, Нахарина, Нахарини, Maittaniu, Mittani. Аккадоязычные (вавилонские, ассирийские) письменные источники использовали наименования - Hanigalbat, Haligalbat, Hanagalbat, а хетты - Hurri (Hurla). Хурритские цари себя называли hurri, а страну  - Mitanni.Группу знаков древнейших клинописей, hu-ur одни исследователи (Г.Винклер, Э.Мейер, Э.Ваиднер, Форер, Вайсбах) читали как har, другие (Б.Грозный, А.Унгна) - как hur. При чтении, как har, исследователи связывали с арийским наименованием, а хурритский язык считали древним арийским языком. Позже, в обнаруженном в хеттской столице Хаттусы тексте, hurlili (на хеттском языке hurla - хурриты) было прочтено как hurri: тем самым harri, как вариант, отпал. Отпала и версия о том, что хурриты есть арийцы. В научном мире как наименование был принят вариант hurri.Во второй половине 20-го века появились новые мнения о прародине арийских племён. Была выдвинута точка зрения, согласно которой прародиной арийских племён, предков индоевропейцев, является Армянское нагорье и прилегающие  к нему территории. Об этом свидетельствуют результаты археологических раскопок (раннее земледелие, гончарное ремесло, металлообработка, культ солнечного божества и его символов - креста, свастики, культ лошади, льва, орла), лингвистические исследования (в армянском языке присутствуют все звуки, свойственные языкам индоевропейской языковой семьи) и т.д. В вышеупомянутых наименованиях hurri (h-ur-ri) и harri (h-ar-ri), как оказалось, частички ar(ur) могли быть заменены на ir и er. Следовательно, и hurri, и harri своими корнями ur и ar связываются с именами бога Ар(Ара), и Армянским нагорьем (Армани, Аратта, Арарат, Армения, Аракс, Арагац..., Урарту, Урме, Урмия...).С древнейших времён hay-armenians занимались земледелием, скотоводством, гончарным ремеслом и обработкой металлов, т.е. всем тем, что составляло основу ранней человеческой цивилизации.В северной Месопотамии и Армянском нагорье, а также на прилегающих к ним территориях были основаны многочисленные поселения, деревни и города. Среди них митаннийская столица Вашшукани, Иерусалим, Ашшур, Ниневия, Вавилон, Алалах (совр. Атчана), Аррапха (совр. Кернук), разбогатевшие благодаря ремёслам и торговле.Богатство и достаток привлекали внимание племён, живущих рядом с hay-armenians. С 3-2 тысячелетия до н.э. (возможно ещё раньше) начались опустошительные походы семитских племён (аккадцев, вавилонян, ассирийцев), хеттов и египетских фараонов на северную Месопотамию, Армянское нагорье и прилегающие к ним территории. В начале 2-го тысячелетия до н.э. усилились захватнические настроения соседствующих с хурритами хеттов и египтян. Чтобы противостоять двум опасным соседям, хурритам необходимо было объединиться и создать сильное государство, что и осуществили успешно хурритские (армянские) цари.До объединения хурритских племён и образования государства Митани, хеттские тексты неоднократно свидетельствовали о военном союзе царей хурритских воинов. Во время борьбы против хеттов, митанийскому царю (имя неизвестно) удалось возглавить уже объединившихся царей хурритских воинов. Вскоре за военным союзом племён, объединенных во время внешней угрозы, последовало их экономическое и политическое объединение. Согласно письменным источникам, первым царём Митани был Шуттарна I (конец 16 века до н.э.), сын Кирты. Во времена его последователей Параттарны (начало 15 века до н.э.) и Саусадаттары (середина 15 века до н.э.) государство Митани достигло своего расцвета. При Саусадаттаре Митани стало одним из сильнейших государств Передней Азии. Усиление Митани происходило при сложнейших внешнеполитических условиях. Продолжались грабительские походы египетских фараонов на Сирию и Палестину. Тутмос I (вторая половина 16 века до н.э.), Тутмос III (вторая половина 15 века до н.э.), Аменхотеп II (конец 15 века до н.э.) и Тутмос IV, совершая частые набеги на Сирию и Палестину, доходили до берегов Евфрата. Повторые походы свидетельствовали о том, что хурриты оказывали достойное сопротивление египтянам, что, в свою очередь, привело к заключению соглашения между противниками. Согласно договору, скреплённому при Тутмосе IV, Каркемыш, Алепп и Алалах оставались под властью Митани, а южные части Палестины и Сирии отходили к Египту. Союз Египта и Митани скрепляется династическими браками. Принцессы Митани - Гилу Хепа (дочь Шуттарны II), Таду Хепа (она же Нефертити, дочь Тушратты), Тиа (дочь вельможи Нихрины - Наирии) после замужества становятся известными царицами при египетском дворе. Заключив с Египтом мирный договор, митанийское царство получило возможность спокойно развиваясь ещё больше укреплять свою мощь. С создавшимся положением не могло смириться Хеттское царство, которое имело свои претензии на расширение границ царства вплоть до берегов Средиземного моря и Сирии. Однако, столкнувшись с военной мощью хурритов, всё попытки хеттов окончились неудачей.В 1645 г. до н.э. на хеттский престол взошёл Супилулиума I (1345-1322 гг. до н.э.), искушенный дипломат и дальновидный политик. Происшедшие при нём события оказались судьбоносными для Митани.После царя Шуттарны II в Митани началась борьба за престол между его сыном Арташумаром и братом Артадамом. Вскоре Арташумара был убит придворным Утхием. Однако, сторонникам Арташумары удалось посадить на трон его младшего брата Тушраму. Дворцовые заговоры и интриги продолжали ослаблять государство. В конце концов, Митани распалось на две части - Хурри (бассейн реки Арацани) и Митани (бассейн реки Тигр, Агзник, Цопк).Распад Митани - результат победы внутренних и внешних вражеских сил. Немаловажную роль при этом сыграл хеттский царь Супилулиума I.Дальнейшие попытки хурритов возродить былую мощь государства не имели успеха. Усиливающиеся (и семитизирующиеся) Ассирия и Вавилон, в свою очередь, постоянными набегами ослабляя государство Митани, расширяли за его счёт свои границы. Против Митани объединились Вавилон, Хеттское царство, Ассирия и другие мелкие царства. Потерпев поражение в неравной борьбе, Митани оказалось поделенным на две части между ними. Однако ассирийские цари Салманасар I (1274-1245 гг. до н.э.), Тукульти-Нинурта I, Тиглат-Паласар I (1115-1077 гг. до н.э.) и другие, в своих многочисленных актах свидетельствовали о том, что хурриты часто восставали, из-за чего возникала необходимость снова и снова подавлять эти восстания.В середине 13-го века до н.э. закончилась история древнейшего на Армянском нагорье армянского государства Митани (Хурри-Митани).Начавшийся с начала 3-го тысячелетия до н.э. поток семитских племён на заселённую хурритами северную Месопотамию, южную Месопотамию, южные районы Армянского нагорья, районы Восточно-средиземноморского побережья - Палестину, Сирию, Иорданию, Финикию (Ливан) и другие территории, особенно усиливается после падения государства Митани. Начинается противостояние между семитизируемой Месопотамией и Армянским нагорьем (армяно-арийской территорией).Отголосками этого противостояния являются народные предания о "Айке и Бэле", "Ара Прекрасном и Шамирам", "О царе Араме", дошедшие до нас благодаря "Истории Армении" Мовсеса Хоренаци.Упадок Митани означал конец истории государства, но не народа. На севере Армянского нагорья продолжало существовать государство Айаса(Hayasa), на юге - Алзи (Агзник). Зарождались новые государственные объединения: Шуприа (Арме-Шуприа, Сасун), Исува (Цопк), Бабхи (горные районы Армянского Тавра) и другие.После падения Митани с исторической арены исчезает также Хеттское царство (начало 12 века до н.э.) и Египет (конец первого тысячелетия). Если эти государства исчезли, оставив только название и культуру, то Митани получило новое продолжение в лице сформированного в 9-ом веке до н.э. нового армянского государства Арарат-Урарту.

Анжела Терян"Митани (Хурри-Митани). Древнее армянское государство."Ереван,2006

Ну в статье , на мой взгляд не все идеально и понятно. Но радует сам факт направленности идеи. 

alximik3.livejournal.com

Страна Аррата и противостояние древних армян и хеттов

Об одном из древних армянских государствах, Аррате, говорится в древней шумерской поэме «Энмеркар и верховный жрец Аратты». В поэме Аррата описывается как страна, где процветал культ поклонения Солнцу, страна с богатой духовностью, страна святых обрядов и праведных божественных законов. В этом эпосе она называется «свидетельством вечного завета», «священной землей». Сама страна Аррата помещается в Араратских горах. По словам автора эпоса, благополучие страны является следствием набожности её жителей и их усердия в поклонении солярному Богу. В поэме также рассказывается, что Аррата была богата драгоценными металлами и дорогими камнями, а кроме того, из неё вывозились строительные материалы.

В клинописных табличках, оставленных летописцами царей Аккада, упоминается другое армянское государство. В них рассказывается, как аккадское войско продвинулось к северу от родного государства, и вторглось на территорию Армянского нагорья. Там им оказало сопротивление войско страны Арманум. Стоит также отметить, что словом «арманум» аккадцы также называли абрикосовое дерево, а сами абрикосы с древних времён культивировались в Армении. На латыни же абрикос называется «армянское яблоко».

В хеттских клинописях пятнадцатого века до н.э. описывается война между хеттским войском и армией народа Хайасу. В основе названия «Хайасу» лежит корень «хай» — самоназвание армянского этноса, и к этому корню был добавлен суффикс «асу», имеющий хеттское происхождение. Согласно записям войско хеттов вторгается в страну Хайасу, но войско царя Каранни оттесняет их за пределы Евфрата. В честь царя-победителя был назван город Карин-Эрзерум.

На этом противостояние древних армян и хеттов не закончилось. Вскоре Хайасу организовывает коалицию с союзниками, которая позволяет успешно противостоять хеттской агрессии. Позже хеттам удаётся пересилить сопротивление хайев и на время занять юго-западные районы Армянского нагорья. Далее противоборство хай и хеттов шло с переменным успехом — времена войн сменялись мирными периодами, которые закреплялись династическими браками. Например, в летописи упомянут армянский царь Хукан, который, когда хетты начали войну с царством Митанни, взял в жёны сестру хеттского царя. Таким образом ему удалось пресечь агрессию хеттов против своего государства.

Дальнейшая история древней Армении связанна с противоборством с Ассирийским царством. Сама Армения в ассирийских источниках называется Наири — страной рек. Именно из Армении берут начало две главные Ассирийские реки — Тигр и Евфрат. Начиная с тринадцатого века до н.э. Ассирия начинает проводить свою агрессивную политику в регионе, разгромив царство Митанни, а затем начали совершать набеги на юг армянского нагорья. Вторжения ассирийцев сопровождались разрушением инфраструктуры, грабежом и угоном населения в рабство. Наконец, во второй половине тринадцатого века до н.э. армянские народы объединились в союз, в который вошло большинство племён нагорья, и изгнали ассирийцев из южных областей страны.

Далее, в 1112 году до н.э., ассирийским царём Тиглатпаласаром Первым была предпринята вторая попытка завоевания Наири.  Против него выступили объединённые силы 60 вождей армянских племён вместе со своими армиями. Общее количество защитников Наири составляло двадцать тысяч солдат. И в этот раз ассирийцам удалось дать отпор, что впрочем не остановило их от ещё нескольких нападений на страну, которые в итоге также оказались безуспешными.

planetaarmenia.ru


Смотрите также